Certificat
ISO 9001: 2009
Email
office@dvk-details.com
Phone
+359 889 000 181

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 19 Май 2023 г. „ДКВ-Д“ ООД, в качеството си на бенефициент сключи с Министерство на енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0001-C01 за изпълнение на проект „Енергийна ефективност за повишаване ефективността в индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“ по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ финансирана от Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Основната цел на проекта е насочена към повишаване на ефективността на индустриалния процес в производството на „ДКВ-Д“ ООД, чрез извършване на мерки за енергийна ефективност в дружеството като предпоставка за устойчиво намаляване на енергийното потребление и повишаване на конкурентоспособността. Целите на проекта са в пълно съответствие с главната цел на Програма ВЕЕЕЕС, която е насочена към намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез повишаване на производството на енергия от ВЕИ и повишаване на експертния капацитет в областта на в енергийната ефективност.
За реализация на поставените цели, в рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Управление на проекта.
Изпълнение на мерки по информираност и публичност.
Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване ефективността на индустриалния процес в производството на „ДКВ-Д“ ООД.
Обмяна на опит, знания и добри практики на управленско и експертно ниво с партньор от Норвегия.
Одит на проекта.

Проекта се изпълнява в партньорство с Норвежката компания – IDN Research.
Обща стойност на проекта е 387 363,00 лева.
Срока на изпълнение на проекта е до 30.04.2024 г.

Проект BGENERGY-2.003-0001 „Енергийна ефективност за повишаване ефективността в индустриалния процес на „ДКВ-Д“ ООД“ е финансиран от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от „ДКВ-Д“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официално становище на Програмния оператор и на ФМЕИП

About the author

Leave a Reply

За нас

Фирмата е основана в края на 2005г.  Започна дейността си с производство на абразивни полиращи инструменти. Това производство развиваме възходящо и до момента.

ПОРФОЛИО / ПРОДУКТИ

Recent Comments